Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijven maken deel uit van de samenleving en hebben invloed op de omgeving om hen heen. Ook Dovilo is zich bewust van haar verantwoordelijkheden naar de maatschappij toe. Daarom draagt Dovilo haar steentje bij door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) voor mens en milieu. In hetzelfde kader past het om bewust met grondstoffen om te gaan. Door duurzaam te ondernemen dringt Dovilo verspilling en onnodig verbruik van materialen terug.

Mens centraal

Bij Dovilo is het thema mensen erg belangrijk. We werken immers in teams samen en willen onze klanten zo professioneel mogelijk ondersteunen en te woord staan. Daarom vindt Dovilo het niet meer dan normaal om mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. Zodoende halen mensen het beste in zichzelf naar boven, beleven ze plezier in hun werk en groeit het welzijn, zowel privé als in de werkomgeving. Om dit expliciet te maken heeft Dovilo deze visie verankerd in het huisreglement.

In datzelfde licht steunt Dovilo sportvereniging Oranje Wit in Dordrecht. Een groot deel van de leden hiervan bestaat uit kinderen. Door deze vereniging te sponsoren draagt Dovilo bij aan het van jongs af aan leren om harmonieus met elkaar om te gaan en de ander in hun waarde te laten. Dit zijn belangrijke punten voor een gezonde samenleving en het in goede verstandhouding samenwerken.

Aandacht voor klimaat

Dovilo beseft dat de economische activiteiten leiden tot CO2-uitstoot en daardoor bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Om de leefomgeving en het milieu ook voor toekomstige generaties veilig te stellen streeft Dovilo daarom naar CO2-neutraal ondernemerschap. Dat doen we door via klimaatprojecten te compenseren voor de uitstoot van CO2. Een voorbeeld van een dergelijk organisatie is FairClimateFund. Deze voert in de gehele wereld klimaatprojecten uit om de gezamenlijke uitstoot van CO2 terug te dringen. Door hieraan bij te dragen reduceert Dovilo de CO2-uitstoot in lijn met haar energieconsumptie en maken we zodoende onze ambitie waar om als CO2-neutraal bedrijf te opereren.

Dovilo biedt de meeste clouddiensten aan vanuit de datacenters van Dataplace, een aanbieder waar klimaat en milieu voorrang genieten. Dankzij hun groene infrastructuur zijn wij in staat onze duurzaamheidsdoelen te behalen. Nu en in de toekomst.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bewust gebruik van grondstoffen

Het is voor Dovilo belangrijk dat bewust wordt omgegaan met grondstoffen en energie. Met name willen we verspilling tegengaan en dus hergebruik stimuleren. Als tijdens een project goederen vrijkomen door vervanging, worden die niet zonder meer als afval afgevoerd, maar neemt Dovilo ze terug. Blijken deze goederen nog commerciële waarde te hebben, dan spant Dovilo zich in om deze aan de markt aan te bieden. Als anderzijds het einde aan het economische leven hiervan is bereikt, dan probeert Dovilo deze in eerste instantie alsnog aan te bieden aan non-profit organisaties. Op deze manier wordt voorkomen dat in goede staat verkerende apparatuur onnodig als afval verdwijnt.

Indien blijkt dat de betreffende goederen voor geen enkele partij meer interessant zijn, dan zorgt Dovilo ervoor dat deze bij de juiste verwerker ingeleverd worden. Dat geldt niet alleen voor IT-apparatuur, maar ook voor verpakkingsmateriaal. De verwerker is dan verantwoordelijke voor een doelmatige recycling van de grondstoffen op een verantwoorde manier. Hiervoor kiest Dovilo gecertificeerde recycle-bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwerken van IT-apparatuur. Zodoende is gewaarborgd dat de specifieke materialen en grondstoffen voor de fabricage hiervan zo efficiënt mogelijk gewonnen worden voor hergebruik.

Privacy centraal

Ook bij duurzaam ondernemen blijft bij Dovilo privacy voorop staan. Daarom zal alleen in afstemming apparatuur aangeboden voor hergebruik. Vanzelfsprekend neemt Dovilo dan de verantwoordelijkheid op zich om gegevens van datadragers te verwijderen. Indien gewenst kan dat met certificaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Door bovenstaande 4 punten dragen wij ons steentje bij aan de maatschappij en onze omgeving.