Oświadczenie o ochronie prywatności (GDPR)

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest dostarczenie zwięzłych informacji na temat przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez administratora danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administrator danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Dovilo.

Zadaniem Administratora jest przetwarzanie zebranych danych osobowych.

Niniejsze klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych dotyczy (1) osób, którym pomagamy znaleźć zatrudnienie lub wspieramy w samozatrudnieniu, a także świadczeniobiorców w zakresie kariery, takich jak outplacement, (2) naszych pracowników agencji, (3) użytkowników stron internetowych i aplikacji (zwanych dalej jako „Strony internetowe”), których lista jest dostępna tutaj, (4) przedstawicieli naszych partnerów biznesowych i klientów, (5) osoby, których dane osobowe wykorzystujemy do naszych działań marketingowych, oraz (6) osoby, które polecają nam osoby, które są zainteresowane pośrednictwem zatrudnienia.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe na różne sposoby, na przykład za pośrednictwem naszych stron internetowych, kanałów mediów społecznościowych lub innych aplikacji internetowych; podczas naszych wydarzeń; telefonicznie lub mailowo; podczas osobistych spotkań w związku z pośrednictwem zatrudnienia; lub podczas kontaktów z naszymi partnerami biznesowymi i klientami. Pozostawiamy sobie możliwość zbierania określonych danych osobowych, zgodnie z charakterem naszych relacji z Państwem, w szczególności (w zakresie dozwolonym przez krajowe ustawodawstwo):

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu);
 • informacje, które podajecie Państwo na temat znajomych lub innych osób, z którymi chcieliby Państwo, byśmy się skontaktowali (przyjmuje się, że osoby te wyraziły uprzednią zgodę na taką komunikację); i
 • inne informacje, które nam Państwo przekazują, np. w przypadku ankiet lub poprzez ikonkę „Kontakt” dostępnych na naszych stronach internetowych.

Jeśli jesteście Państwo pracownikiem tymczasowym lub poszukujecie pracy, ubiegacie się o określone stanowisko pracy lub utworzyliście konto w celu ubiegania się o określone stanowisko, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych (w zakresie dozwolonym przez krajowe ustawodawstwo):

 • historię pracy i historię ukończonych poziomów edukacji;
 • umiejętności językowe i pozostałe umiejętności związane z zatrudnieniem;
 • numer rejestracyjny urodzenia;
 • datę urodzenia;
 • dane dotyczące płci;
 • dane dotyczące obywatelstwa i statusu zezwolenia na pracę;
 • informacje podatkowych;
 • informacje dostarczone przez osoby trzecie jako referencje;
 • informacje zawarte w Państwa CV;
 • informacje podane w związku z Państwa zainteresowaniami zawodowymi i innych informacji dotyczących Państwa kwalifikacji do zatrudnienia;
 • informacje dotyczące Państwa zatrudnienia w naszej firmie lub u naszego klienta,

Ponadto możemy gromadzić dostarczone przez Państwo informacje o innych osobach, np. dane kontaktowe na wypadek wystąpienia sytuacji nagłych.

Sposoby wykorzystania zgromadzonych danych osobowych

Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe do następujących celów (w zakresie dozwolonym przez krajowe ustawodawstwo):

 • pośrednictwa w zatrudnieniu;
 • działań prowadzących do zatrudnienia;
 • tworzenia i zarządzania kontami online;
 • przetwarzania informacji dotyczących wynagrodzenia;
 • zarządzania naszymi relacjami z klientami i partnerami biznesowymi;
 • dystrybucji materiałów promocyjnych, powiadomień o wolnych miejscach pracy i innych notyfikacji;
 • dostarczania informacji o specjalnych wydarzeniach, programach, ofertach, badaniach opinii publicznej, otwartych konkursach i badaniach rynkowych oraz zapewnianie udziału w nich;
 • odpowiedzi na Państwa pytania i wymagania;
 • funkcjonowania, oceny i doskonalenia naszej działalności (w tym rozwój, doskonalenie, analiza i aktualizacja naszych usług; zarządzanie naszymi powiadomieniami; wykonywanie analiz danych osobowych; prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie audytów i innych działań wewnętrznych);
 • ochrona przed oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami, prowadzenie działań ujawniających i zapobiegawczych;
 • rozpatrywania skarg i odpowiedzi na roszczenia prawne;
 • przestrzegania i egzekwowania obowiązujących przepisów prawnych, obowiązujących postanowień regulaminowych, zobowiązań umownych i naszych polityk.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:

 • Państwa zgody lub wyraźnej zgody, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (np. przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia naszych działań marketingowych lub w celu stałego pośrednictwa w zatrudnieniu);
 • zapewniamy, że spełniamy obowiązki nałożone przez nas przepisami prawa (np. przestrzeganie obowiązku rejestracyjnego pracodawcy lub wykonywanie obowiązku odprowadzania Państwa podatku dochodowego). W takich przypadkach podanie danych osobowych staje się wymogiem prawnym i powstaje obowiązek podania tych danych osobowych; odmowa podania wymaganych danych osobowych może prowadzić do powstania szkody zarówno u Państwa, jak i u
 • zapewniamy, że wykonujemy zobowiązania wynikające z umowy łączącej z Państwem (dot. tymczasowego przydzielenia pracy na rzecz naszego klienta lub celem wypłaty wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości) lub że podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki przed zawarciem umowy, w której zawarciu jesteście Państwo zainteresowani (np. byśmy mogli zawrzeć z Państwem umowę o pracę lub zapewnić Państwu usługę w zakresie kariery zawodowej). W takich przypadkach podanie wymaganych danych osobowych stanowi niezbędny wymóg zawarcia i ważności umowy; odmowa podania wymaganych danych osobowych spowoduje niemożliwość wykonania przez nas zobowiązań umownych, czego skutkiem będzie niemożliwość zawarcia z Państwem umowy.
 • konieczność uzasadnionego interesu prawnego administratora, jak opisano poniżej (np. celem udostępnienia stron internetowych użytkownikowi w celu świadczenia oferowanych usług lub obliczenia naszej opłaty, którą pobieramy od naszych klientów).

Oprócz czynności, o których mowa powyżej, jeśli jesteście Państwo pracownikiem tymczasowym lub poszukującym pracy, ubiegacie się o określone stanowisko pracy lub założyliście konto w celu ubiegania się o określone stanowisko pracy, w zakresie dozwolonym przez krajowe przepisy prawne, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • znalezienia ofert pracy i pracy dla Państwa;
 • świadczenia usług w zakresie zasobów ludzkich;
 • zapewnienia innych usług, takie jak szkolenia, doradztwa zawodowego i usług dla osób zmieniających zawód;
 • oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą poszukującą pracy, oraz ocena odpowiedniości kwalifikacji kandydata na dane stanowiska; oraz
 • zakończenia analiz danych osobowych, np. (i) analiza naszej bazy danych osób poszukujących pracy i tymczasowo przydzielonych pracowników; (ii) ocena indywidualnych wyników i kompetencji, w tym ocena umiejętności pracy; (iii) stwierdzenie wszelkich braków umiejętności pracy; (iv) wykorzystanie informacji do połączenia osób z potencjalnymi możliwościami; oraz (v) analiza danych potokowych (trendy związane z procedurami rekrutacyjnymi).

W przypadku wykorzystania powyższych informacji w odmienny sposób, zawiadomimy Państwa oddzielnym zawiadomieniem.

Uzasadniony interes prawny

Przetwarzając Państwa dane osobowych w powyżej wymienionych celach, dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu Państwa praw i ich ochronę. Macie Państwo prawo zgłosić sprzeciw odnośnie sposobu przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt na dowolny adres wskazany w sekcji Kontakt. Prosimy pamiętać, że skorzystanie z prawa do sprzeciwu może wpłynąć na naszą zdolność do dostarczania i świadczenia naszych usług na Państwa korzyść.

Sposoby przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych

Zebrane dane osobowe przetwarzane są do celów określonych w niniejszym dokumencie i przez okres niezbędny do celów, dla których je zgromadziliśmy. Zgodnie z różnymi przepisami prawa możemy być zobowiązani do przechowywania różnych danych przez różne okresy.

Wprowadziliśmy środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony dostarczonych danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Stosujemy następujące środki bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych:

 • szyfrowanie przesyłanych danych;
 • ścisłe kontrole weryfikacji użytkowników;
 • wzmocnioną infrastrukturę sieci;
 • rozwiązania w zakresie nadzoru sieci

Okres przechowywania gromadzonych przez nas danych

osobowych

Przechowujemy zgromadzone dane osobowe w naszym systemie, aby umożliwić identyfikację użytkownika przez maksymalny okres niezbędny w związku z celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane.

Okres przechowania ustala się w odniesieniu do:

 • konieczności zachowania zgromadzonych i przechowywanych danych osobowych w celu oferowania i świadczenia wymaganych usług;
 • zapewnienia uzasadnionego interesu administratora danych, jak opisano powyżej;
 • istnienia szczególnych zobowiązań prawnych lub umownych, w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie i przechowywanie przez określony czas.

Udostępniane przez nas dane osobowe

Zobowiązujemy się do zachowania poufności zebranych o Państwie danych osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych lub w osobnych zawiadomieniach dostarczonych w związku z określonymi działaniami. Pozostawiamy sobie możliwość udostępniać Państwa dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi na naszą korzyść i na podstawie naszych instrukcji. Nasi partnerzy biznesowi nie są przez nas upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług na naszą korzyść lub w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe (i) naszym spółkom zależnym i prawnie powiązanym firmom; (ii) jeżeli jesteście Państwo osobami poszukującymi pracy, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane klientom, którzy mogą mieć w swoich zasobach propozycje pracy lub mogą być zainteresowani umieszczeniem osób poszukujących pracy lub, w zależności od przypadku, innym osobom, z którymi współpracujemy, np. zewnętrznym doradcom lub tłumaczom, zgodnie ze współpracą z którymi, naszym celem jest znalezienie dla Państwa zatrudnienia lub wspieranie w trakcie wejścia na rynek pracy w Polsce; oraz (iv) doradcom prawnym i podatkowym, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia naszych prawnych zobowiązań do ochrony roszczeń prawnych.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe zgromadzone na Państwa temat (i) pod warunkiem, że zostaniemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub na podstawie postępowania prawnego; (ii) organom ścigania lub innym organom państwowym na podstawie zgodnego z prawem wniosku o ujawnienie; oraz (iii) jeżeli będziemy mieli przeświadczenie, że takie ujawnienie jest konieczne lub celowe, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub finansowej lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia o nieuczciwą lub nielegalną działalność, lub w związku z faktyczną oszukańczą lub nielegalną działalnością. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych, jeżeli zostanie dokonana sprzedaż lub zostanie przekazana całość lub część naszej działalności lub wszystkie nasze aktywa lub ich część (wliczając reorganizację, zaprzestanie działalności lub likwidację).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj, w którym dane osobowe są początkowo gromadzone. W krajach trzecich mogą obowiązywać inne przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych niż w kraju, w którym pierwotnie przekazaliście Państwo swoje dane osobowe. W każdym przypadku przeniesienia Państwa danych osobowych do krajów trzecich będziemy je chronić w sposób określony w niniejszej Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, a wszelkie działania mające na celu przekazanie danych osobowych będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Kraje, do których możemy przekazywać dane osobowe, mogą znajdować się:

 • w Unii Europejskiej
 • poza Unią Europejską

Jeśli przekażemy Państwa dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Unią Europejską, przekazanie będzie podlegać:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • innym podstawom prawnym w przypadku braku takiej decyzji, na podstawie (a) prawnie wiążącej i wykonalnej decyzji wśród władz publicznych lub instytucji; (b) wiążącym regułom korporacyjnym; lub (c) standardowym klauzulom umownym dotyczącym ochrony danych osobowych (wcześniej znane jako „wzorcowe klauzule umowne”) przyjęte przez Komisję itp.

Państwa uprawnienia i możliwości jako podmiotu danych osobowych

O ile zezwalają na to przepisy prawne, możecie Państwo skorzystać z następujących praw wynikających z art. 15–22 RODO:

Prawo dostępu:

macie Państwo prawo dostępu do powiązanych z Państwem danych osobowych w celu ich sprawdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Prawo do sprostowania:

w celu ochrony poprawności informacji i ich modyfikacji do przetwarzania macie Państwo prawo żądania od administratora danych sprostowania wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych dotyczących Państwa osoby.

Prawo do usunięcia:

macie Państwo prawo wymagać od administratora danych osobowych usunięcia Państwa danych osobowych i powstrzymania się od ich dalszego przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Macie Państwo prawo wymagać od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych:

Macie Państwo prawo wymagać przeniesienia swoich danych; innymi słowy, możecie otrzymać pierwotnie dostarczone dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie lub możecie wymagać, aby Państwa dane zostały przekazane innemu administratorowi danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu:

zgodnie z zasadami RODO, w dowolnym momencie, bez konieczności uzasadnienia decyzji, możecie Państwo zgłosić swój sprzeciw odnośnie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji:

Macie Państwo prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwo wpływają.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:

w przypadku, gdy jesteście przeświadczeni, że sposób, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe narusza zasady RODO, macie uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

We wszystkich przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 7 RODO, możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

Aktualizacje niniejszej Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (w tym wszelkie zmiany) może być regularnie zmieniana w celu odzwierciedlenia zmian naszych procedur dotyczących ochrony danych osobowych i zaktualizowanych przepisów prawnych. Każdorazowo zostaniecie Państwo poinformowani o wszelkich istotnych zmianach w drodze publikacji na naszych stronach internetowych informacji, ze wzmianką o ostatniej aktualizacji.

Kontakt z nami

Jeśli macie Państwo pytania lub chcielibyście zgłosić uwagi dotyczące niniejszej Klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych lub chcielibyście skorzystać ze swoich praw, prosimy o skorzystanie z następujących danych kontaktowych:

Rivium Quadrant 141
2909 LC Capelle aan de IJssel

+31 (0) 85-4868686
info@dovilo.eu

IT Conditions

Netherlands IT Conditions 2014 – NL <1 MB 12-02-2018