Spring naar content

Privacybeleid

Online privacyverklaring (AVG/GDPR)

Kennisgeving van verwerking persoonsgegevens

Het doel van deze kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens is om de verwerking uit te leggen van uw persoonlijke gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verzameld (zoals hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (de “AVG”) .

Uw persoonlijke gegevens worden door de verantwoordelijke partij verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals hier uiteengezet.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is Dovilo.

De verantwoordelijke partij verwerkt de verzamelde persoonlijke gegevens.

Deze kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op (1) personen die we helpen om werk te vinden of zelf in dienst te nemen, en ontvangers van onze diensten, waaronder outplacement, (2) onze uitzendkrachten, (3) gebruikers van onze websites en applicaties (hierna de ‘Websites’), waarvan een lijst hier beschikbaar is, (4) vertegenwoordigers van onze zakelijke partners en klanten, (5) personen van wie wij de persoonlijke gegevens gebruiken voor onze marketingactiviteiten, en (6) personen die ons de personen aanbevelen die geïnteresseerd in arbeidsbemiddeling.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld via onze websites, kanalen voor sociale media of andere internettoepassingen; op onze events; per telefoon of e-mail; tijdens persoonlijke vergaderingen over arbeidsbemiddeling; of in verband met interacties met onze zakelijke partners en klanten. We kunnen geselecteerde persoonlijke gegevens verzamelen, afhankelijk van de aard van onze relatie met u, in het bijzonder (voor zover toegestaan door lokale wettelijke voorschriften):

 • Loopbaangeschiedenis en geschiedenis van voltooide opleidingen;
 • taalvaardigheid en andere professionele vaardigheden;
 • BSN-nummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit en werkvergunning;
 • informatie rond belastingen;
 • informatie verstrekt als referentie door derden;
 • informatie opgenomen in uw CV;
 • informatie die u verstrekt met betrekking tot uw professionele belangstelling en andere informatie over uw kwalificaties; en
 • informatie met betrekking tot uw dienstverband bij ons bedrijf of onze klant,

Bovendien kunnen we door u verstrekte informatie over andere personen verzamelen, bijv. contactgegevens voor noodgevallen.

Waar we verzamelde persoonsgegevens voor inzetten

De verantwoordelijke voor verwerking gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden (voor zover toegestaan door lokale wettelijke voorschriften):

 • bemiddeling bij dienstbetrekking;
 • handelingen die leiden tot een dienstverband;
 • aanmaken en beheer van onlineaccounts;
 • salarisverwerking;
 • relatiebeheer met onze klanten en zakelijke partners;
 • distributie van promotiemateriaal, kennisgevingen van beschikbare vacatures en andere kennisgevingen;
 • informatieverstrekking over speciale evenementen, programma’s, aanbiedingen, enquêtes, wedstrijden en marktonderzoeken en verstrekking van deelname daaraan;
 • antwoorden op uw vragen en aanvragen;
 • uitvoer, beoordeling en verbetering van onze bedrijfsactiviteiten (inclusief de ontwikkeling, verbetering, analyse en upgrade van onze diensten; beheer van onze communicatie; uitvoering van gegevensanalyses; boekhouding, uitvoering van audits en andere interne functies);
 • bescherming tegen fraude en andere illegale activiteiten, zodat deze aan de oppervlakte kunnen komen en worden voorkomen;
 • klachtenbehandeling en verdediging van juridische claims; en
 • naleving en handhaving van geldige wettelijke verplichtingen, toepasselijke normen in de branche, contractuele verplichtingen en ons beleid.

Alle gegevensverwerking gebeurt op basis van een wettelijke grondslag, inclusief maar niet beperkt tot:

 • uw toestemming of expliciete toestemming, indien vereist door geldende wetgeving (bijv. verwerking van uw persoonlijke gegevens voor onze marketingactiviteiten of voortdurende bemiddeling bij dienstbetrekking);
 • ervoor zorgen dat we aan wettelijke verplichtingen voldoen (bijvoorbeeld naleving van de registratieverplichting van de werkgever of betaling van uw inkomstenbelasting aan de overheid). In dergelijke gevallen is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk vereist en bestaat er een verplichting om deze persoonsgegevens te verstrekken; Uw weigering om de vereiste persoonlijke gegevens te verstrekken kan negatieve gevolgen hebben voor uzelf of voor ons.
 • ervoor te zorgen dat we voldoen aan contractuele verplichtingen die met u zijn gesloten (bijv. om u tijdelijk aan te kunnen wijzen voor werk met onze klant of om u het juiste bedrag te betalen) of dat we de nodige stappen kunnen nemen voordat we een contract sluiten in uw belang (bijvoorbeeld om een ​​arbeidsovereenkomst met u te kunnen sluiten of om u een loopbaandienst te bieden). In dergelijke gevallen is het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens een noodzakelijke contractbepaling of een voorwaarde voor het aangaan van een contract; uw weigering om de vereiste persoonsgegevens te verstrekken, verhindert ons om onze contractuele verplichtingen na te komen, waardoor we het contract met u niet kunnen aangaan.
 • noodzakelijk om te voldoen aan een legitiem belang van de beheerder, zoals hieronder verder beschreven (bijv. toegankelijk maken van de website voor de gebruiker voor het aanbieden van de diensten of voor de berekening van de vergoeding die wij aan onze klanten in rekening brengen).

Aanvullend op de hierboven genoemde activiteiten gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals hierboven omschreven voor de volgende doeleinden indien u een tijdelijke medewerker per project of werkzoekende bent, solliciteert voor een bepaalde aanstelling, of een account hebt aangemaakt om voor een bepaalde aanstelling te solliciteren, voor zover toegestaan door lokale wettelijke voorschriften:

 • het vinden van vacatures en een baan voor u;
 • om u te voorzien van human resources-diensten;
 • om u andere diensten aan te kunnen bieden, zoals trainingen, loopbaanadvies en diensten voor carrièrewijziging;
 • ter beoordeling of u een geschikte kandidaat bent en ter beoordeling van uw geschiktheid en kwalificaties voor de functies in kwestie; en
 • ter voltooiing van data-analyses, bijv. (i) analyse van onze kandidatendatabase, inclusief tijdelijk toegewezen werknemers; (ii) evaluatie van individuele prestaties en competenties, inclusief beoordeling van vaardigheden; (iii) vaststelling van een gebrek aan vaardigheden; (iv) gebruik van informatie om potentiële kanshebbers met elkaar te vergelijken en in contact te brengen; en (v) analyse van trenddata met betrekking tot wervingsprocedures.

We zullen u van tevoren in een afzonderlijk bericht informeren als we van plan zijn de bovenstaande informatie op andere manieren toe te passen.

Legitieme belang

Wanneer we gegevens voor deze doeleinden verwerken, zorgen we er te allen tijde voor dat uw rechten worden gehandhaafd op het hoogst beschikbare niveau, en u uw rechten behoudt. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Als u bezwaar wilt maken, neem dan contact op met ons via een van de adressen die worden vermeld in de sectie Contact Opnemen. Houd er rekening mee dat in het geval dat u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, dit ons vermogen kan beïnvloeden om u onze diensten aan te bieden en te leveren.

Manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de hierin vermelde doeleinden en voor de periode die nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Volgens verschillende wettelijke voorschriften kunnen we verplicht zijn om verschillende gegevens te bewaren gedurende verschillende termijnen.

We hebben administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen incidentele, onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of misbruik. We hebben de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om een ​​adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen:

 • encryptie van overgedragen gegevens;
 • strikte controles op gebruikersverificatie;
 • beveiligde netwerkinfrastructuur;
 • oplossingen voor netwerktoezicht

Bewaartermijn van door ons verzamelde gegevens

We bewaren de verzamelde persoonlijke gegevens in ons systeem om identificatie mogelijk te maken gedurende een maximale termijn benodigd voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens werden verzameld of waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze specifieke termijn wordt bepaald op basis van het volgende:

 • noodzaak om de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens te bewaren voor het aanbieden en leveren van de door u gewenste diensten;
 • het waarborgen van legitiem belang van de gegevensbeheerder, zoals hierboven beschreven;
 • Voorschriften voortvloeiend uit bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen waardoor de gegevensverwerking en de bijbehorende bewaring voor een specifieke termijn noodzakelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens

Uw door ons verzamelde persoonsgegevens delen wij nooit met derden, behalve in gevallen die worden gespecificeerd in deze kennisgeving van verwerking persoonsgegevens of in afzonderlijke kennisgevingen die worden verstrekt in verband met bepaalde activiteiten. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke dienstverlenende partners, in ons belang en op basis van ontvangen opdrachten. Deze zakelijke partners hebben geen toestemming van ons om persoonsgegevens te gebruiken of te delen, behalve wanneer dit nodig is om diensten in ons belang te bieden of om te voldoen aan wetgeving. Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens (i) delen met onze dochterondernemingen en wettelijk verbonden bedrijven; (ii) als u een werkzoekende bent, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met klanten die mogelijk over vacatures beschikken of geïnteresseerd zijn in het plaatsen van onze werkzoekenden, of, in voorkomend geval, met andere personen met wie wij samenwerken, zoals externe adviseurs of vertalers, waarbij ons doel is om werk te vinden voor u of u te helpen de arbeidsmarkt in Polen te betreden; en (iv) met juridische en fiscale adviseurs, indien nodig voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen bij de verdediging van juridische claims.

Daarnaast kunnen we de over u verzamelde persoonsgegevens bekendmaken (i) op ​​voorwaarde dat we daartoe wettelijk verplicht zijn of op basis van een juridisch proces; (ii) aan handhavende instanties of andere overheidsinstanties op grond van een rechtmatig verzoek om openbaarmaking; en (iii) als wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of opportuun is om een ​​fysiek of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar een vermoeden van frauduleuze of illegale activiteiten of verband met frauduleuze of illegale activiteiten. Verder behouden we ons het recht voor om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren over te dragen als we het geheel of een deel van ons bedrijf of al onze activa of een deel daarvan (inclusief reorganisatie, ontbinding of liquidatie) verkopen of toewijzen.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar andere landen dan het land waar de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetsvoorschriften ter bescherming van persoonsgegevens als het land waar u uw persoonsgegevens in eerste instantie hebt verstrekt. Wanneer we beogen uw persoonsgegevens naar andere landen over te dragen, zullen we dergelijke gegevens beschermen op de manier zoals gespecificeerd in deze Kennisgeving van verwerking persoonsgegevens. Dergelijke overdrachten zullen voldoen aan geldende wetsbepalingen.

De landen waar we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen, kunnen zich bevinden:

 • binnen de Europese Unie
 • buiten de Europese Unie

Als we uw persoonsgegevens overdragen vanuit de Europese Unie naar landen of internationale organisaties buiten de Europese Unie, is de overdracht onderhevig aan:

 • een besluit van de Europese Commissie dat dit land een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgt;
 • andere toegestane juridische gronden in geval van afwezigheid van een dergelijke beslissing, hetzij op basis van (a) een juridisch bindend en afdwingbaar instrument bij overheidsinstanties of instellingen; (b) bindende bedrijfsregels; of (c) de standaard contractbepalingen inzake gegevensbescherming (voorheen bekend als “modelcontractbepalingen”) vastgesteld door de Commissie, enz.

Uw rechten en mogelijkheden als betrokkene

Wanneer toegestaan ​​door wetsbepalingen, kunt u de volgende rechten uitoefenen op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG:

Recht van inzage van de betrokkene

u hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben om te controleren of uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

Recht op rectificatie

u hebt het recht te eisen dat de gegevensbeheerder alle onjuiste of onvolledige gegevens die over u zijn geregistreerd rectificeert om de juistheid van dergelijke informatie en de wijziging ervan voor verwerking te beschermen.

Recht op gegevenswissing

u hebt het recht om te eisen dat de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens wist en zich onthouden van verdere verwerking van deze gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

u hebt het recht om te eisen dat de gegevensbeheerder de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

u hebt het recht om overdraagbaarheid van uw gegevens te eisen; met andere woorden, u kunt de oorspronkelijk verstrekte persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat of u kunt eisen dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder.

Recht van bezwaar

u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op de gronden die in de AVG zijn vermeld, zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u hebben of u op vergelijkbare wijze beïnvloeden.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

u hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, primair in de lidstaat van de Europese Unie waar u verblijft of werkt, of plaats van de vermeende inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de AVG.

In alle gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zoals bepaald in artikel 7 van de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

Als u meer informatie nodig hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de gegevens in de sectie Manieren om contact met ons op te nemen.

Updates van onze kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens

Deze kennisgeving van de verwerking van persoonsgegevens (inclusief eventuele wijzigingen) kan met regelmaat worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze procedures en gewijzigde of nieuwe wetsbepalingen weer te geven die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens. U wordt op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in een kennisgeving die prominent op onze websites wordt gepubliceerd, met vermelding van de datum van de laatste update.

Offertepopup